کاردینر، آبرام (۱۸۹۱ـ۱۹۸۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کارْدینِر، آبرام (۱۸۹۱ـ۱۹۸۱)(Kardiner, Abram)

روانکاو و انسان‌شناس امریکایی. سهم بزرگی در پیشبرد انسان‌شناسی روان‌شناختی[۱] داشت. سمینارهای آموزشی او در دهۀ سی دربارۀ «فرهنگ و شخصیت[۲]» در نیویورک و با همکاری انسان‌شناسانی چون ساپیر[۳]، بندیکت[۴]، کورادوبوا[۵] و رالف لینتون[۶] اجرا می‌شد. در کتابش با نام فرد و جامعۀ او[۷] (۱۹۳۹)، به بحث دربارۀ تفاوت نهادهای اولیه[۸] و ثانویه[۹] و مفهوم ساختار شخصیت پایه در هر جامعه می‌پردازد. کاردینر شاگرد فروید بود و در بیشتر عمر خود به روانکاوی بالینی مشغول بود.

 


  1. psychological anthropology
  2. culture and personality
  3. Sapir
  4. Benedict
  5. Cora Du Bois
  6. Ralph Linton
  7. The Individual and his society
  8. primary institution
  9. secondary institution