کاهش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاهِش (reduction)
(یا: احیا) در شیمی، فرآیند گرفتن الکترون‌، حذف اکسیژن یا جذب هیدروژن در اتم، یون[۱] یا مولکول[۲] طی واکنش شیمیایی. کاهش ممکن است در نتیجۀ واکنش با ترکیب دیگری که هم‌زمان اکسید[۳] می‌شود (عامل کاهنده[۴]) صورت گیرد یا به‌صورت الکتریکی در کاتد[۵] سلول الکتریکی[۶] (الکترود منفی[۷]) رخ دهد. برخی از فرآیند کاهش عبارت‌اند از کاهش اکسید آهن[۸] (III) به آهن، با مونواکسید کربن[۹]: Fe۲O۳ + ۳Co  ۲Fe + ۳CO۲ تبدیل اتن[۱۰] به اتان[۱۱]، با هیدروژن‌دارکردن[۱۲] آن: CH۲ = CH۲ + H۲   CH۳ - CH۳ و کاهش یون سدیم[۱۳] به سدیم فلزی: Na+ + e-  Na

فتوسنتز مجموعه‌ای از واکنش‌های شیمیایی در کلروپلاست‌ها[۱۴] و در اصل مکانیسمی برای کاهش دی‌اکسید کربن به کربوهیدرات است.  1. ion
 2. molecule
 3. oxidized
 4. reducing agent
 5. cathode
 6. electric cell
 7. negative electrode
 8. iron (III) oxide
 9. carbon monoxide
 10. ethene
 11. ethane
 12. hydrogenation
 13. sodium ion
 14. chloroplasts