کتاب النبات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کتابُ‌النّبات

تألیف ابوحنیفۀ دینوری، دانشمند ایرانی دربارۀ گیاهان شبه‌جزیرۀ عربستان. مؤلف علاوه بر شرح ریخت‌شناسی گیاه، اسامی مختلف گیاه را در میان قبایل مختلف عرب آورده و نیز مضامین ادبی را، که متضمن نام آن گیاه است، برشمرده است.