کمدی دوران بازگشت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ویلیام کانگریو
ویلیام کانگریو

کُمدی دوران بازگشت (Restoration comedy)

سبکی از تئاتر انگلیسی، که تاریخ پیدایش آن به دوران بازگشت سلطنت برمی‌گردد. این گونۀ نمایشی بر بذله‌گویی و دسیسه‌های سکسی تأکید بسیاری می‌کند. همچنین شاهد نخستین حضور زنان بر صحنۀ نمایش انگلستان و به‌ویژه نقش زن شلوارپوش بود، که اختصاصاً به این دلیل آفریده شد تا زن بازیگر را به جامۀ مردان درآورد، و این گونه قیافه او را به بهترین وجه بنمایاند.

نمونه‌های کُمدی دوران بازگشت سلطنت عبارت‌اند از کُمدی‌های دو نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی ویلیام ویچرلی[۱] (خالِق همسر روستایی[۲]، ۱۶۷۵) و ویلیام کانگریو[۳] (نویسندۀ راه و رسم دنیا[۴]، ۱۷۰۰)؛ و جورج فارکوئر[۵]، نویسندۀ ایرلندی، (آفرینندۀ نیرنگ عشاق[۶]، ۱۷۰۷).

هم‌چنان‌که این نوع نمایش به آن چیزی تحول پیدا کرد که نام کمدی دورۀ‌ اوگوستی[۷] بر آن می‌توان نهاد، گفت‌وگوی نمایشی طنزآلود[۸] و بذله‌گویانه جای گفت‌وگوی نمایشی و درون‌مایه‌های صریح‌تر را گرفت.


  1. William Wycherley
  2. The Country Wife
  3. William Congreve
  4. The Way of the World
  5. George Farquhar
  6. The Beaux Stratagem
  7. Augustan period
  8. ironic dialogue