کولونوسکوپی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کولونوسْکوپی (colonoscopy)

کولونوسْکوپي

در پزشکی، واردکردن کولونوسکوپ[۱] (دستگاه تصویربرداری با فیبر نوری) به درون راست‌روده[۲]، برای یافتن نابهنجاری‌های داخل رودۀ بزرگ. برای این کار، ابتدا بیمار را تنقیه[۳] می‌کنند تا روده خالی شود. سپس، بیمار داروی خواب‌آور مصرف می‌کند تا خواب‌آلود[۴] شود. با کولونوسکوپی تومورهای سرطانی و پولیپ‌های زمینه‌ساز سرطان[۵] رودۀ بزرگ را تشخیص می‌دهند.

 


  1. colonoscope
  2. rectum
  3. enema
  4. sedated
  5. precancerous polyps