کیمریان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کیمریان (Cimmirans)

مردمی نیمه‌افسانه‌ای و نیمه‌تاریخی که در جنوب روسیۀ کنونی می‌زیستند و دربارۀ ایشان اطلاع چندان در دست نیست. هومر در اودیسه از کیمریان یاد می‌کند، امّا ورودشان به صحنۀ تاریخ از قرن ۸پ‌م آغاز می‌شود. در این قرن سکاها آنان را از شبه‌جزیرۀ کریمۀ کنونی بیرون راندند و کیمریان در اوایل همان قرن به نواحی اطراف دریاچۀ وان، در ترکیۀ امروزی، آمدند. سارگن پادشاه آشور ایشان را دفع کرد. کیمریان آسیای صغیر را در نوردیدند، لیدی را غارت کردند و قدرت فریگیان را درهم شکستند (۶۹۴ـ‌۶۹۵پ‌م). در ۶۷۹پ‌م اسرحدون آنان را از مرزهای آشور بیرون راند. بعد از فتح سارد (۶۵۲پ‌م) به حداکثر قدرت رسیدند، امّا در ۶۳۷ یا ۶۲۶پ‌م از لیدیان شکست خوردند و روبه زوال رفتند. ممکن است گومر تورات همان کیمر باشد.