گرماب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گَرماب
شهری در استان زنجان، شهرستان خدابنده، و مرکز اداری بخش افشار. با ارتفاع ۱,۵۹۰متر، در منطقه‌ای کوهستانی در ۹۶کیلومتری جنوب غربی زنجان و ۴۷کیلومتری جنوب غربی قیدار در دامنۀ شمال شرقی کوه سقزلو داغی و ۳۱کیلومتری غرب راه قیدار به کبودرآهنگ قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک و جمعيت آن ۳,۷۳۹ نفر است (۱۳۸۵).