یعربی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

یَعْرُبی‌

نام‌ سلسله‌ای‌ از ائمۀ‌ عُمان‌ (حک: ۱۰۳۴ـ۱۱۵۴ق). سرسلسلۀ‌ این‌ خاندان‌، یعربی یعرب بن‌ مالک‌ بود. پس‌ از او، نُه تن دیگر از فرمانروایان‌ این‌ سلسله‌ به‌ حکومت‌ رسیدند. امامان‌ یَعْرُبی‌ عُمان،‌ در کوتاه‌کردن‌ دست‌ پرتغالی‌ها از استعمار سرزمین‌ عمان‌ بسیار فعال بودند. در اوایل‌ قرن ۱۱ق، قبایل داخلی عمان به‌یاری یکدیگر به متصرفات پرتغالیها حملهور شدند. در‌۱۰۵۳ق ناصر بن مرشد یَعْرُبی، صحرا را متصرف شد. سپس پرتغالیها را واداشت تا پادگانهای صور و مطرح را تخلیه کنند. جانشین او، سلطان ابن سیف که مورد حمایت دولت ایران بود، قلعۀ مسقط را تسخیر کرد و بدین ترتیب فرمانروایی پرتغالیها بر عمان به‌پایان رسید (۱۰۶۰ق). همچنین در همین دوره، بحرین از تصرف ایرانیان خارج شد و متصرفات پرتغالیها در آفریقای شرقی (ازجمله زنگبار) به عمان رسید.