یوگلنا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یوگْلِنا (Euglena)

يوگْلِنا

جنسی از موجودات تک‌سلولی، جزو پیش‌زیانِ شاخۀ گوشت‌تاژک‌داران[۱]. این موجودات در آب شیرین زندگی می‌کنند و معمولاً کروی‌شکل یا به‌شکل سیگار برگ‌اند. طول آن‌ها کمتر از ۰.۵ میلی‌متر است. یک هسته، رنگ‌دانۀ سبزی در کلروپلاست، یک واکوئول انقباضی، یک لکۀ چشمی حساس به نور، و یک یا دو تاژک برای شنا دارند. چند گونه از این موجودات بی‌رنگ یا قرمزرنگ‌اند. یوگلنا از اعضای راستۀ اوگلناها[۲]، ردۀ تاژکداران گیاهی[۳] فتوسنتزکننده، زیرشاخۀ تاژک‌داران[۴]، شاخۀ گوشت‌تاژک‌داران‌اند. این موجود دارای ویژگی‌های توأمان جانوران و گیاهان است. صفات گیاه‌مانند این موجود عبارت‌اند از وجود کلروپلاست و در نتیجه قابلیت فتوسنتز، و وجود دیوارۀ سخت سلولزی در برخی از گونه‌ها است. صفت اصلی جانوری این موجود حرکت آن‌ است؛ همچنین این موجود قادر به جذب غذا از محیط اطراف‌ است، و بسیاری از گونه‌های آن پوشش بدنی انعطاف‌پذیری دارند.

 


  1. Sarcomastigophora
  2. Euglenicla
  3. Phytomastigophora
  4. Mastigophora