آبادیان‌

نام‌ نخستین‌ پیامبر ایرانیان‌ در کتاب‌ جعلی‌ دساتیر که‌ این کتاب را هم منسوب‌ به‌ خود او می‌دانند‌. از دبستان‌ مذاهب، مهم‌ترین‌ تألیف‌ ساختگی‌ دساتیریان،‌ برمی‌آید که‌ آبادیان‌ نام‌ فرقه‌ای‌ خاص‌ و نیز نام سرکردۀ‌ متأخرِ آن‌ است، گرچه، ظاهراً موجودی‌ خیالی‌ و پنداری است تا حقیقی‌.