آتاکسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 18:22, 24 October 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آتاکْسی (ataxia)

(یا: ناهماهنگی حرکتی) ازبین‌رفتن هماهنگی عضلانی، بر اثر آسیب‌دیدن یا بیماری دستگاه عصبی.