آشیکاگا، خاندان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آشیکاگا، خاندان (Ashikaga)
در تاریخ ژاپن، خاندانی که از ۱۳۳۸ تا ۱۵۷۳م، دوره‌ای از جنگ داخلی، سِمَت شوگون[۱] (فرماندار نظامی) داشتند. در زمان شوگون‌ها حادثۀ مهمی رخ نداد. تجارت با چین بهبود نسبی یافت و با کُره نیز مبادلاتی صورت می‌گرفت. اودا نوبوناگا[۲]، آخرین (پانزدهمین) شوگونِ آشیکاگا را در آغاز دورۀ مومویاما[۳] سرنگون کرد. آشیکاگا به دودمان میناموتو[۴] تعلق داشت.

 


  1. shogun
  2. Oda Nobunaga
  3. Momoyama
  4. Minamoto