آنتنور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آنتنور (اواخر قرن ۶‌پ‌م)(Antenor)
مجسمه‌ساز یونانی. در آتن فعال بود. گروه‌پیکرۀ هارمودیوس و آریستوگیتون[۱]، ساختۀ اوست؛ این مجسمه را جنگجویان هخامنشی در ۴۸۰پ‌م، از آکروپولیس[۲] ربودند. دو پایه‌ مجسمۀ سنگی، با امضای او در آکروپولیس پیدا شده است. همچنین پیکرۀ زنانه‌ای از آثارش که حدود ‌۵۲۵پ‌م در سنگ کنده‌کاری شده است، اکنون در موزۀ آکروپولیس آتن نگهداری می‌شود. آثار آنتنور نشان‌دهندۀ گذر از شیوۀ کهن[۳] به‌ شیوۀ کلاسیک[۴] است.

از آثار آنتنور  1. Harmodius and Aristogiton
  2. Acropolis
  3. archaic style
  4. classical style