آندولنف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آندولَنف (endolymph)
مایع موجود در گوش داخلی[۱]، و پُرکنندۀ مجرای مرکزی حلزون[۲] و مجاری نیم‌دایره. با رسیدن امواج صدا به گوش و برخورد با سه استخوان کوچک واقع در گوش میانی[۳]، ارتعاشات به آندولنف منتقل می‌شوند. گیرنده[۴]های موجود در حلزون این ارتعاشات را دریافت و تکانه‌های عصبی[۵] را به مراکز شنوایی در مغز ارسال می‌کنند.  1. inner ear
  2. cochlea
  3. middle ear
  4. receptors
  5. nerve impulses