آهنگ شمارش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آهنگِ شمارِش (count rate)
در فیزیک، تعداد ذرات گسیل شده در واحد زمان، از چشمه‌ای پرتوزا. این کمیت را با شمارش‌گر گایگر[۱] یا آهنگ‌سنج اندازه‌گیری می‌کنند.  1. Geiger counter