ابن ناقد، نصیرالدین ابوالازهر احمد (بغداد ۶۴۲ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابن ناقد، نصیرالدّین اَبوالازهر احمد (بغداد ۶۴۲ق)

دولتمرد عرب. نخست تولیت موقوفات ناصر بالله عباسی را داشت. پس از آن وکیل مستنصر و درپی آن استاد الدار دستگاه خلافت شد. ابن ناقد پس از مرگ مؤیدالدین محمد قمی (۶۲۹ق) به وزارت مستنصر رسید. در خلافت مستنصر نیز همچنان بر سر کار بود. وی دولتمردی ادیب، شاعر و خطیب بود و قرآن را از بر داشت. ابن ناقد مذهب تشیع داشت و چون درگذشت پیکرش را در آستانۀ کاظمین به خاک سپردند.