اثر پلتیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَثَرِ پِلْتیِه (Peltier effect)
در فیزیک، تغییر دمای پدید آمده در پیوندگاه[۱] دو فلز متفاوت به هنگام عبور جریان الکتریکی. میزان تغییردما به جنس دو فلز رسانندۀ جریان الکتریکی، نوع تغییر دما از نظر افزایش یا کاهش، و به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد. این اثر را، که عکس اثر زبک[۲] است، به افتخار فیزیک‌دان فرانسوی، ژان شارل پلتیه[۳] (۱۷۸۵ـ 1۸۴۵)، نام‌گذاری کرده‌اند. پلتیه در ۱۸۳۴ کشف کرد.  1. junction
  2. Seebeck
  3. Jean Charles Peltier