اراده معطوف به قدرت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ارادۀ معطوف به قدرت

رجوع شود به :خواست قدرت