اردستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اردستانی
از گویش‌های مرکزی جنوبی شرقی رایج در اردستان، واقع در استان اصفهان، اردستان و زفره‌یی به هم نزدیک‌اند.

این گویش فاقد جنس دستوری است. پسوند اشاره (معرفه) o- است. در اردستانی از کسرۀ اضافه استفاده نمی‌شود. مضاف‌الیه پس از مضاف قرار می‌گیرد. ضمیر انعکاسی -xo و پیشوند نمود استمرار -e است. برخی از واژه‌های اردستانی، مانند jen «زن»، por «پسر»، kue «سگ»، lu «روباه».