ارشری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُرُشُری
(یا: اروشری؛ یا: رُشُرْوی)، از مجموعۀ زبان‌های پامیری شاخۀ شغنی ـ روشنی رایج در روستاهای پیرامون رودهای مرغاب و گودره از متفرعات رود تربنگ تاجیکستان. مرکز این روستاها رُشُرْوْ، نام خود را به این زبان داده است که در قرقیزی و روسی، اروشری یا اُرُشری تلفظ شده است.

از ویژگی‌های اُرُشُری تبدیل خوشۀ ft ایرانی باستان به واکدار است.