اسپوندیلوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:12, 24 April 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِسْپونْدیلوز (spondylosis)

تغییرات تحلیل‌برندۀ[۱] مهره‌ها، به‌علت پیری، ضربه یا بیماری.

 


  1. degenerative changes