انرژی جنبشی

انرژی جنبشی (kinetic energy)
انرژی جسم، ناشی از حرکت آن. این انرژی با انرژی پتانسیل[۱] تفاوت دارد. هر جسم متحرک دارای انرژی جنبشی است و این انرژی معادل با کاری است که برای توقف جسم انجام میگیرد. مقدار انرژی جنبشی جسم، به جرم جسم و سرعت آن بستگی دارد. انرژی جنبشی جسمی به جرم m (کیلوگرم) و سرعت v (متر بر ثانیه)، برحسب ژول، از رابطۀ زیر بهدست میآید: KE= (۱/۲) mv۲ اگر جسم متحرکی با جسم دیگر برخورد کند، کار انجام میشود. مثلاً، اگر خودروی در حال حرکتی با خودروی ساکنی برخورد کند، خودروی ساکن بهحرکت درمیآید و نیرویی که از سوی جسم متحرک وارد میشود، جسم ساکن را تا فاصلۀ معینی جابهجا میکند. همۀ اتمها و مولکولها، بهعلت حرکتشان، مقداری انرژی جنبشی دارند (← نظریۀ جنبشی). افزودن انرژی گرمایی به جسم، انرژی جنبشی میانگین مولکولهای تشکیلدهندۀ آن جسم و درنتیجه، سرعت میانگین این مولکولها را افزایش میدهد و افزایش سرعت میانگین مولکولها بهصورت افزایش دمای جسم ظاهر میشود.

 


  1. potential energy