باز کردن منو اصلی

بخت خسرو

بُخت‌خسرو

رجوع شود به :سرو (شاهنامه)