بهبهانی، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بِهبهانی، محلّه

در شمال بوشهر. در دورۀ زندیان با مهاجرت تاجران بهبهانی به بوشهر به‌وجود آمده است. از مکان‌های مهم و قدیمی آن، قلعۀ نظامی یا باستیون بوشهر، چاپخانه علوی بهبهانی از ۱۲۹۱ش، مسجد حاجی باباحاجی، عمارت سید حسین بلدیه اولین شهردار بوشهر، و چند عمارت دیگر است.