بیان بدیع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بَیان بَدیع

کتابی به فارسی در علم بیان و بدیع، تألیف میرزا ابوطالب فندرسکی. این کتاب در یک مقدمه در تعریف علم بیان و بدیع، و دو مقاله (۱. تشبیه، استعاره و کنایه، ۲. محسنات کلام) و یک خاتمه در سرقات شعری تدوین یافته است.