تاریخ عالم آرای امینی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:00, 5 April 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تاریخ عالم‌آرای اَمینی

کتابی به فارسی در تاریخ فرمانروایی آق‌قویونلوها و چگونگی برآمدن صفویان، از فضل‌الله بن روزبهانی خنجی. این کتاب در سال‌های ۸۹۲ ـ ۸۹۶ق به فرمان یعقوب آق‌قویونلو نوشته شده و مؤلف اثر خود را برتر از تاریخ جهانگشای جوینی دانسته است. نثر کتاب متکلف و مصنوع است و در آن صنایع ادبی، چون سجع، مراعات نظیر و تلمیح، آیات قرآنی و اشعار فارسی و عربی فراوان به‌کار رفته است. این کتاب از منابع بسیار مهم تاریخ آق‌قویونلو به‌شمار می‌رود. گزیده‌ای از این اثر به انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. این کتاب به تصحیح محمداکبر عشیق چاپ شده است (تهران، ۱۳۸۲ش).