تربتی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

از گویش‌های فارسی خراسانی که در تربت حیدریه، واقع در ۱۴۰ کیلومتری جنوب مشهد بدان سخن می‌گویند.

مصوت‌های تربتی عبارت‌اند از: u o i e a و مصوت مرکب /ay/. صامت‌های تربتی همانند فارسی است. تغییر و تبدیل آوایی در تربتی بدین قرار است: تبدیل /e/ پایانی به /a/ در gerdena «گردونه» و gazma «گزمه»؛ تبدیل /b/ به /v/ جابه‌جایی (قلب) در kata که taka «بز پیشاهنگ» است. نشانۀ مصدری -an در derezmidan «نم‌نم باران باریدن»، برخی از واژه‌های تربتی: anj «اندک/ جزیی»، patix «سردرگم»، lesk «لخت» و dula «زوزه».