ترجمان القرآن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تَرْجُمان‌القرآن

فرهنگ عربی به فارسی واژگان قرآنی، تألیف میر سید شریف جرجانی. مؤلف گزینه‌ای از مهم‌ترین یا دشوارترین واژه‌های قرآنی هر سوره را از ابتدا تا انتهای قرآن نقل کرده و معادل فارسی هر یک را ارائه کرده است. ترتیب سوره‌ها از آخر قرآن به اول بوده است و بعدها فردی به نام عادل بن علی (قرن ۹ق) آن را به‌صورت الفبایی مرتب کرده است. بخشی از این کتاب با پاره‌ای ملحقات در ۱۳۱۳ق در تبریز چاپ شد و صورت کامل آن در ۱۳۳۰ق چاپ سنگی شد و پس از آن با تصحیح دبیرسیاقی در ۱۳۳۴ش در تهران به‌چاپ رسید.