حزب همت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

حزب همّت

از نخستین‌ احزاب‌ چپ‌گرای‌ ایرانیان مقیم قفقاز. در ۱۲۸۳ش‌، به‌ ابتکار حزب‌ سوسیال‌ دموکرات‌ روسیه، شاخۀ قفقاز تشکیلاتی‌ به‌ رهبری‌ نریمان‌ نریمانوف‌ و عزیز بیگوف‌ در میان‌ کارگران‌ مهاجر ایرانی‌ و خصوصاً آذربایجانی‌‌های شاغل‌ در تأسیسات‌ نفتی‌ باکو پاگرفت که‌ به‌ نام‌ باشگاه‌ و نشریۀ‌ خود به‌ حزب‌، جمعیت‌ یا سازمان‌ همت‌، معروف‌ شد. حزب‌ همت‌، که‌ به‌ نام‌ حزب‌ سوسیال‌ دموکرات‌ آذربایجان‌ نیز خوانده‌ شده‌ است‌، با حزب‌ سوسیال‌ دموکرات‌ روسیه‌ مرتبط‌ بود و در تشکیل‌ فرقه‌ اجتماعیون‌‌ ‌عامیون‌ (سوسیال‌ دموکرات‌) ایران‌ به‌ رهبری‌ حیدرخان‌ عمواوغلی‌ تأثیر فراوانی داشت‌. حزب‌ همت‌ نخست نشریۀ‌ همت‌ را به‌صورت‌ تایپی‌ منتشر کرد و سپس‌ روزنامۀ تکامل به‌ سردبیری‌ محمد‌امین‌ رسول‌زاده‌ را ارگان‌ خود ساخت.