خاصیت فلزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خاصّیت فلزی (metallic character)
خصوصیات شیمیایی عناصر گروه فلزات. این خصوصیات از توانایی فلزات برای ازدست‌دادن الکترون‌ها ناشی می‌شوند و عبارت‌اند از جایگزینی هیدروژن در اسیدهای رقیق، تشکیل اکسیدهای بازی[۱]، تشکیل کلریدهای یونی[۲] و واکنش‌ کاهشی[۳] آن‌ها، ازجمله فرآیند ترمیت[۴] (← کاهش). در جدول تناوبی عناصر[۵]، خاصیت فلزی در هر ستون از بالا به پایین و در هر تناوب از راست به چپ افزایش می‌یابد.  1. basic oxides
  2. ionic chlorides
  3. reducing reaction
  4. thermite process
  5. periodic table of the elements