خورخوره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خورخورِه

رودخانه‌ای دایمی در استان کردستان با ‌طول ۷۰ کیلومتر. از چشمه‌سارهای ۳۵کیلومتری غرب دیواندره سرچشمه می‌گیرد، به زرینه‌رود می‌ریزد و عمده‌ترین ریزابۀ زرینه‌رود است.