دیوان الماء

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دیوان الماء

(دیوان آب) از دیوان‌های نخستین قرون اسلامی. این دیوان نقش مهمی در تعیین میزان آب آشامیدنی و نیز آب شُرب زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها داشت. احداث سد نیز از وظایف آن بود. دیوان «کستبزود» (کاست افزود) نیز خراج تمام کسانی را که مالک آب بودند، ثبت می‌کرد و از میزان فزونی یا کاستی خراج و تغییرات نام مالک آن گزارش می‌داد. مأمور خدمات امور دیوان را «ملاح» یا «آب‌سالار» می‌گفتند.