ذوالفقارخان افشار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ذوالفقارخان افشار ( ـ۱۱۹۵ق)

از امرای شورشی دورۀ زندیه. ذوالفقارخان را در ۱۱۷۶ق کریم‌خان زند حاکم خَمْسه و عراق عجم کرد، اما در ۱۱۸۶ق چندین‌بار تمردِ او از حضور در دربار کریم‌خان موجب بدگمانی خان زند شد. سرانجام با ادامۀ سرکشی‌های ذوالفقارخان، کریم‌خان دو تن از سرداران خود را مأمور سرکوب او کرد. که به دستگیری ذوالفقارخان انجامید و کریم‌خان او را بخشید و حکومت خمسه را بدو سپرد. پس از درگذشت کریم‌خان، ذوالفقارخان سه‌بار نیرو گرد‌ آورد و برای تصرف قزوین، ری و گیلان حرکت کرد، اما هر بار شکست خورد و ناچار در ۱۱۹۵ق به زنجان و خلخال گریخت. اما حاکم خلخال او را دستگیر و به علیمرادخان زند تحویل داد. علیمرادخان نیز به‌ قتل او فرمان داد.