ریشهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ریشَهر

شهر قدیم فارس در انتهای جنوبی شبه جزیرۀ بوشهر که خرابه‌های آن در ۱۲کیلومتری جنوب بوشهر باقی است. در زمان اردشیر ساسانی بازسازی شد و به ریواردشیر موسوم شد. در کاوش‌های آن تابوت‌های سفالی و کتیبه‌های میخی دورۀ بابلی به‌دست آمده است. پرتغالی‌ها در قرن‌های ۱۰ و ۱۱م در آن‌جا پایگاه و قلعۀ نظامی داشتند و شرکت تلگراف هند و اروپا را نیز در آن پایگاه تلگرافی دایر کرده بودند. در زمان نادرشاه افشار جمعیت آن به بوشهر منتقل شد و رِیشهر متروک و خراب شد.