زبان اشاره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زبان اِشاره (sign language)

زبان اِشاره
زبان اِشاره
زبان اِشاره

زبان غیرگفتاری ناشنوایان مشتمل‌بر حرکات دست، صورت و قسمت فوقانی بدن. هریک از اشاره‌ها دقیقاً معادل با یک واژه است که معنای آن به‌کمک حرکات و حالت‌های چهره منتقل می‌شود. زبان‌های اشاره، همچون زبان‌های گفتاری، گونه‌های متعددی دارند.