شمایل نگاری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شَمایل‌نگاری (iconography)

مفهوم کارهای هنری اغلب با اشیا یا پرسوناژهایی منتقل می‌شود که هنرمند برمی‌گزیند؛ هدف شمایل‌نگاری، شناخت، دسته‌بندی، و توضیح این عناصر است. شمایل‌نگاری به‌خصوص در نقاشی‌های دینی و تمثیلی واجد اهمیت است؛ عناصر بسیاری که در آن‌ها تصویر شده‌اند برای مثال صلیب، جمجمه، کتاب، و یا شمع دلالت‌های معناییِ خاصی دارند که اغلب مبهم و نمادین‌اند. استفاده از سمبل‌[۱]های شمایل‌نگارانه در هنر، از ۵۰۰۰ سال پیش آغاز شد؛ تمدن‌های نوسنگی[۲] خاورمیانه از پیکرهای غیرانسانی یا حیوانی برای بازنمود خدایانشان استفاده می‌کردند.

نیز، رجوع شود به: پرده خوانی

نیز، رجوع شود به: پرده  1. symbol
  2. Neolithic