طاق گرا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

طاقِ‌گَرا

طاقِ‌گَرا

ایوانی مکعبی‌شکل مربوط به دورۀ ساسانی واقع در سر راه مسیر کوهستانی سرپل‌ذهاب به کرمانشاه. این بنا از بلوک‌های سنگی تراشیده ساخته شده و رأس دیوارهای آن با طرح‌های کنگره‌ای تزیین شده‌اند. بلوک‌های سنگی طاق‌گرا خشکه‌چین‌اند. به‌نظر می‌رسد که طاق‌گرا پناهگاهی کوهستانی یا کاروان‌سرایی کوچک است.