عابرسازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:48, 20 April 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

عابرسازی (pedestrianization)

منع رفت‌‌و‌آمد خودروها در یک ناحیه، با هدف ایمن‌کردن آن برای عابران پیاده. این روش در بسیاری از مراکز خرید شهری متداول است، زیرا در این مراکز، خودروها و عابران پیاده‌ غالباً مانع رفت‌‌و‌‌آمد آسان یکدیگرند. در نتیجه، دسترسی[۱] محدودتر می‌شود و ازدحام ایجاد می‌شود. گاهی به وسایل نقلیۀ عمومی، مانند اتوبوس و تاکسی، اجازۀ رفت ‌و آمد در این نواحی می‌دهند.


  1. accessibility