لائودیسه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:35, 6 May 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لائودیسه، شهر

شهری باستانی. کشف کتیبه‌ای از آنتیوخوس سوم از اطراف نهاوند در استان همدان نشان می‌دهد که شاید شهر یونانی لائودیسه در آنجا بوده باشد. لائودیسه همسر محبوب آنتیوخوس سوم بود و وی به افتخار همسرش، معبد و شهری یونانی در اطراف نهاوند کنونی برپا کرد؛ با این حال، منطقه تاکنون کاوش نشده است تا طرح و ساختار شهر به دست آید؛ اما در مقایسه با اسکندریه‌ها و دیگر مهاجرنشین‌های یونانی‌نشین دوران سلوکی ـ پارتی احتمالاً به شیوۀ شهرسازی هلنی ساخته شده است. آنتیوخوس، سنت پرستش و تقدیس همسرش را در لائودیسه رواج داده بود.