ماداکتو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ماداکْتو

شهر قدیم، در اراضی سیمره. این شهر ازجمله اماکن مستحکمی بود که عیلامیان در دورۀ فرمانروایی خود در این ناحیه تأسیس کردند. گروهی از محققان شهر ماداکتو را دومین پایتخت عیلام دانسته‌اند.