مالیات تناسبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

مالیات تناسبی (proportional tax)

مالیاتی با نسبت یا درصد پرداخت ثابت، بدون درنظرگرفتن تغییر درآمد مُؤدّی مالیاتی. این نوع مالیات، با مالیات نزولی[۱] که در آن درصد پرداختی با افزایش درآمد کاهش می‌یابد و مالیات تصاعدی[۲] که در آن درصد مالیات پرداختی با افزایش درآمد افزایش می‌یابد، مغایر است. مالیات بر ارزش افزوده[۳] را غالباً نمونه‌ای از مالیات تناسبی برمی‌شمارند.

 


  1. regressive tax
  2. progressive tax
  3. value-added tax