محمدعلی خان شام بیاتی (قرن ۱۲ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محمّدعلی‌خانِ شامْ‌بَیاتی (قرن ۱۲ق)

از سرکردگان لشکر عادل‌شاه افشار. چون به توجه و التفات عادل‌شاه به محمدحسن‌خان قاجار رشک می‌برد، شاه را برضد او برانگیخت و همین امر سبب شد تا محمدحسن‌خان پس از آن که از دسیسۀ وی آگاهی یافت، از جان خود بیمناک شد از نزد عادل‌شاه گریخت.