نایب الایاله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:14, 21 June 2021 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نایب‌الایاله

از القاب‌ و عناوین‌ دورۀ‌ قاجاریه‌. این‌ عنوان‌ معمولاً به‌ کسانی‌ اعطا می‌شد که‌ یا به‌ حکومت‌ آذربایجان‌، اقامتگاه‌ ولیعهد، منصوب‌ می‌شدند و یا قائم‌مقام‌ و فرمانروای‌ هر یک از‌ ایالات‌ مهم‌ ایران‌ در آن‌ دوران‌ بودند.