نمایش مصایب مسیح

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 14:41, 17 October 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
صحنه‌ای از نمایشی با این موضوع
صحنه‌ای از نمایشی با این موضوع

نمایش مصائب مسیح (passion play)

نمایشی دربارۀ مرگ و رستاخیز عیسی مسیح که در اروپای قرون وسطا در روز جمعۀ نیک[۱] اجرا می‌شد و ریشه در نمایش انجیلی[۲] داشت. در آلمان بر‌طبق سنت هر دَه سال یک‌بار تعزیۀ مصائب مسیح در اُبِرامِرگاو[۳] اجرا می‌شود.


  1. Good Friday
  2. Mystery Plays
  3. Oberammergau