پرده (تیاتر)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پرده (act)

در نمایش، یکی از تقسیمات اصلی است که معمولاً تغییر مکان، زمان، و موقعیت را نشان می‌دهد. پرده خود به صحنه تقسیم می‌شود. نمایش‌نامه‌های شکسپیر[۱] همه در پنج پرده‌اند، ولی غالب نمایش‌نامه‌های امروزی بیش از سه پرده ندارند.  1. Shakespeare