کاخ چهارباغ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کاخ چهارباغ

در دورۀ شاهرخ تیموری در کوچه بالا (بالا خیابان) در مشهد احداث شد. در دورۀ نادرشاه افشار عمارت هشت‌بهشت و دو آب‌انبار به آن افزوده شد. دروازه‌ای به‌همین نام داشت. تا دورۀ محمدشاه قاجار محل اقامت حاکمان خراسان بود. بعدها به زمین کشاورزی تبدیل شد.