گردنه قصرین: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 January 2021

  • curprev 17:2417:24, 14 January 2021Mohammadi1 talk contribs 753 bytes +753 صفحه‌ای تازه حاوی «گردنه قصرین گردنه‌ای با عرض 2/3 کیلومتر در تونس مرکزی در میان رشته‌کوه دور‏...» ایجاد کرد Tag: Visual edit