گلومرولونفریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گلومِرولونِفْریت (glomerulonephritis)

گروهی از بیماری‌های کلیه. وجه مشخصۀ آن‌ها آسیب‌دیدن گلومرول‌هاست. گلومرول‌[۱]ها کلافه‌های مویرگی‌اند. هنگامی که خون از این کلافه‌ها عبور می‌کند، مواد دفعی فیلترشده وارد لوله[۲]های کلیوی می‌شوند (← نفرون). این بیماری شایع‌ترین علت ایجاد نارسایی کلیوی پیشرفته[۳] است.

 


  1. glomeruli
  2. tubule
  3. end-stage renal failure