آب هواداده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آب هواداده (aerated water)
(یا: کفاب) آبی که در آن هوا (اکسیژن) دمیده باشند. چنین آبی به حیاتآبزیان در محیط‌های آبی کمک، و از رشد باکتری‌ های گندزا[۱] جلوگیری می‌کند. راه‌آب‌های آلوده را می‌توان با هوادهی مصنوعی بازسازی کرد.

 


  1. putrefying bacteria