آرابین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آرابین (arabin)
(یا: عربین، اسید آرابینیک، اسید صمغی[۱]) جزء سازندۀ صمغ عربی حاصل از نمک‌های آرابین پتاسیم و کلسیم. اسید آرابینیک مادۀ مرکّب[۲] چند اوره‌ای[۳] است و واحدهای ساختاری آن اسید گالاکتو اورونیک[۴]، گالاکتوز[۵]، آرابینوز[۶] و رامنوز[۷] است.

 


  1. gummic acid
  2. complex
  3. polyurenic
  4. Galacto-uronic acid
  5. Galactose
  6. Arabinose
  7. Rhamnose